Standardy działania sieci

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy działa wedle następujących zasad:

  • demokratyczność – każdy członek Sieci ma prawo głosu, a wspólne stanowisko Sieci tworzone jest w trybie konsultacji z jej członkami; organizacja mająca w jakiejś kwestii zdanie odmienne niż Sieć może je wyrażać, lecz nie jako członek Sieci,
  • solidarność – członkowie Sieci wspierają się nawzajem w miarę możliwości i posiadanych zasobów,
  • jawność – każdy członek Sieci ma dostęp do wszystkich materiałów, dokumentów itp., wypracowanych w ramach działalności Sieci,
  • zaangażowanie – każda organizacja członkowska będzie wnosiła wkład w działanie Sieci zgodnie ze swoimi możliwościami, potencjałem i zasobami,
  • dzielenie się wiedzą – członkowie Sieci są gotowi do dzielenia się z pozostałymi wiedzą i doświadczeniem, z równoczesnym poszanowaniem praw autorskich do pomysłów i innych materiałów,
  • creative commons – wszystkie materiały wypracowane w ramach Sieci są zasobem otwartym,
  • zakaz konkurencji – Sieć jako taka nie będzie konkurować ze swoimi członkami w konkursach i przetargach (nie znaczy to jednak, że nie będą konkurować ze sobą sami członkowie, w tym organizacje założycielskie),
  • neutralność polityczna – Sieć współpracuje i prowadzi dialog z władzą, niezależnie w czyich rękach ona leży,
  • członkowie Sieci dbają o pozytywny wizerunek Sieci i siebie nawzajem.

Poza standardami wewnętrznymi, członkowie Sieci pod kierownictwem Rady Sieci pracować będą nad określeniem standardów wybranych usług aktywizacyjnych.