Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 690 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 691 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 302 of /sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 303 of /sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 311 of /sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 318 of /sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 791 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 803 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/bootstrap.inc:3546) in drupal_send_headers() (line 1236 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/bootstrap.inc:3546) in drupal_send_headers() (line 1236 of /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/bootstrap.inc:3546) w drupal_send_headers() (linia 1236 z /includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/bootstrap.inc:3546) w drupal_send_headers() (linia 1236 z /includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 571 z /includes/menu.inc).

Regulamin Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Rozdział I: Cel i obszary działania

1. Celem głównym Sieci jest integracja i wzmocnienie roli środowiska Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy w realizacji działań w obszarze rynku pracy.

2. Obszary działania Sieci:

 • Reprezentowanie środowiska Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy i udział w dialogu z interesariuszami,
 • Edukacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • Integracja środowiska Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy,
 • Standaryzacja usług i działania Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy,
 • Podejmowanie działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego,
 • Podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym, a także monitorującym w obszarze tworzenia i wdrażania prawa oraz realizacji działań aktywizacyjnych.
 • Promocja Sieci oraz udziału trzeciego sektora w szeroko pojętych usługach rynku pracy.

 

Rozdział II: Członkowie Sieci

1. Członkami Sieci mogą zostać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873), działające w obszarze szeroko rozumianego rynku pracy.

2. Sieć powstaje z chwilą podpisania porozumienia przez organizacje założycielskie – Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Aktywizacja oraz Fundację Imago.

3. Organizacja ubiegająca się o członkostwo w Sieci musi spełnić następujące warunki:
a. prowadzi działalność w obszarze szeroko rozumianego rynku pracy potwierdzoną odpowiednim zapisem w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym oraz posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji działań z obszaru rynku pracy,
b. posiada stałą, kluczową kadrę merytoryczną (bez względu na formę zatrudnienia),
c. prowadzi działania służące podniesieniu jakości usług (np. ewaluację, wewnętrzne standardy usług).

4. Organizacja ubiegająca się o członkostwo w Sieci zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przekazania go do Sekretariatu Sieci.

5. Sekretariat Sieci przekazuje formularz zgłoszeniowy organizacji ubiegającej się o członkostwo w Sieci do Rady Sieci.

6. O przyjęciu nowej organizacji do Sieci decyduje Rada Sieci. W szczególnych przypadkach Rada może przyjąć do Sieci organizację, która nie spełnia wszystkich wymienionych w punkcie 3 warunków przystąpienia.

7. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do płacenia składek członkowskich, które zostaną wprowadzone od roku 2016.

8. Wysokość składki członkowskiej zależna jest od przychodu danej organizacji pozarządowej. Wysokość składki określono w załączniku nr 1 do Regulaminu Sieci pn. „Wysokość składek członkowskich”

9. Organizacja usuwana jest z grona Członków Sieci w przypadku:
a. Nieopłacania składek członkowskich,
b. Prowadzenia działalności niezgodnej z prawem,
c. Prowadzenia działalności wpływającej na negatywny wizerunek Sieci lub jej członków;

10. Członkowie Sieci mogą zostać wykluczeni z Sieci w przypadku złamania postanowień niniejszego porozumienia na drodze uchwały Rady Sieci.

11. Członkowie Sieci tworzą Zgromadzenie Członków Sieci.

 

Rozdział III: Prawa i obowiązki organizacji członkowskich

1. Członkowie Sieci mają prawo do:
a. głosu, niezależnie od wielkości organizacji,
b. wyrażania odrębnego zdania w stosunku do zdania Sieci, z tym zastrzeżeniem, że stanowisko może być wyrażane jako stanowisko organizacji, a nie Sieci,
c. dostępu do wszystkich materiałów i dokumentów wykorzystywanych w działalności Sieci,
d. stosowania logotypu Sieci,
e. wsparcia w swoich działaniach przez Sieć i jej Członków,
f. zrezygnowania z uczestnictwa w Sieci poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w Sekretariacie Sieci.

2. Członkowie Sieci zobowiązani są do:
a. opłacania składek członkowskich,
b. uczestnictwa w corocznych spotkaniach Sieci,
c. zaangażowania w działalność Sieci w co najmniej w deklarowanym na etapie przystąpienia do Sieci zakresie,
d. przestrzegania Regulaminów działania Sieci,
e. dbałości o dobre imię Sieci,
f. tworzenia wspólnego stanowiska Sieci i wyrażania go na zewnątrz,
g. dzielenia się swoją wiedzą z pozostałymi Członkami Sieci,
h. dążenia do konsensusu,
i. propagowania wizerunku Sieci,
j. uregulowania zaciągniętych względem Sieci zobowiązań majątkowych, zanim wystąpią z Sieci. 

 

Rozdział IV: Organy Sieci

1. Władzami Sieci są:
a. Rada Sieci
b. Przewodniczący Sieci.

2. Rada Sieci składa się z  5 do 9 organizacji. Liczba kadencji w Radzie nie jest ograniczona.

3. Skład Rady Sieci pierwszej kadencji ustala się w następujący sposób:
a. przedstawicieli organizacji założycielskich Sieci: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Imago,
b. przedstawicieli organizacji biorących udział w grupie roboczej tworzącej Sieć,
c. organizacji wybranych podczas spotkania inaugurującego powstanie Sieci.

4. Kadencja Członków Rady Sieci trwa 2 lata. Począwszy od drugiej kadencji Rada wybierana jest  przez Zgromadzenie Członków Sieci większością głosów przy udziale co najmniej 50% Członków.

5. Rada Sieci pełni funkcję organu doradczego i nadzorczego.

6. Decyzje rady zapadają większością głosów przy  udziale co najmniej 50% składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Sieci.

7. Rada Sieci działa w oparciu o regulamin wewnętrzny.

8. Rada Sieci wyznacza spośród organizacji mających przedstawicieli w Radzie organizację, która pełni rolę organizacji przewodniczącej Sieci, jednocześnie przedstawiciel tej organizacji powołany zostaje na Przewodniczącego Sieci. W ciągu pierwszych dwóch lat działalności Sieci przewodnictwo w niej pełni jedna z organizacji założycielskich, co ma na celu zapewnienie trwałości Sieci.

9. Do zadań Rady Sieci należy opracowanie, zatwierdzenie i wdrażanie Planu Działania oraz monitoring. Sieć działa w oparciu o Roczny Plan Działania zatwierdzony przez Radę Sieci i przedstawiony do wykonania Przewodniczącemu Sieci.

10. Przewodniczący Sieci odpowiedzialny jest za koordynację wewnętrzną i zewnętrzną Sieci. Reprezentuje również Sieć na zewnątrz.

11. Organizacja przewodnicząca Sieci prowadzi Sekretariat Sieci.

12. Do zadań Sekretariatu należy:
a. organizacja spotkań,
b. prowadzenie harmonogramów zaplanowanych działań,
c. komunikacja mailowa,
d. obsługa Rady Sieci,
e. przekazywanie do Rady Sieci spraw zgłaszanych przez Członków Sieci,
f. informowanie organizacji członkowskich o tematach i decyzjach podejmowanych przez Radę Sieci,
g. przekazywanie informacji istotnych dla Sieci oraz jej organizacji członkowskich do Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzącej portal rynekpracy.org celem umieszczenia ich na portalu,
h. bieżące informowanie Członków Sieci o działaniach realizowanych przez Sieć,
i. przekazywanie Radzie formularzy zgłoszeniowych organizacji ubiegających się o członkostwo w Sieci,
j. gromadzenie składek członkowskich. 

 

Załącznik nr 1
Wysokość składek członkowskich

Składka miesięczna*

Przychód za ostatni zamknięty rok obrotowy

1,50 zł

do 10 000 zł

3 zł

od 10 001 zł do 100 000 zł

12,50 zł

od 100 001 zł do 300 000 zł

17,50 zł

od 300 001 zł do 600 000 zł

25 zł

od 600 001 zł do 900 000 zł

37,50 zł

od 900 001 zł do 1 500 000 zł

44 zł

od 1 500 001 zł do 2 000 000 zł

50 zł

od 2 000 001 zł do 5 000 000 zł

67,50 zł

Powyżej 5 000 001 zł

* Składki opłacane są w systemie półrocznym lub rocznym.

Kopię dokumentu zatwierdzonego przez Przewodniczącą Sieci można pobrać tutaj.