O Sieci PIRP

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (w skrócie Sieć PIRP) zrzesza organizacje pozarządowe, które zajmują się aktywizacją zawodową i szeroko pojętym rynkiem pracy. Została założona 9 kwietnia 2015 roku przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) z Warszawy, Fundację Aktywizacja z Warszawy i Fundację Imago z Wrocławia. Budowa Sieci PIRP była celem projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 5.4.2), realizowanego przez trzy wymienione organizacje od sierpnia 2014 roku do czerwca 2015 roku.

W końcu czerwca 2015 roku Sieć PIRP zrzeszała 60 organizacji z całego kraju. Organizacje członkowskie oraz pozostałe PIRP zmapowane przez Sieć znaleźć można na mapie wyświetlającej się po prawej stronie strony siecpirp.rynekpracy.org, której baza danych będzie sukcesywnie poszerzana i uzupełniana.

Cele Sieci PIRP zostały nakreślone przez organizacje-założycieli, organizacje wspierające proces tworzenia sieci (Stowarzyszenie SPOZA, Fundacja Innowacja i Wiedza, Fundacja Bez Względu Na Niepogodę) oraz uczestników spotkania inaugurującego powstanie Sieci, jakie miało miejsce 15–16 czerwca 2015 roku. Aktywność Sieci została zdefiniowana w postaci siedmiu obszarów działalności:

 1. promocja Sieci oraz udziału trzeciego sektora w szeroko pojętych usługach rynku pracy,
 2. standaryzacja usług i działania PIRP,
 3. reprezentowanie środowiska PIRP i udziału w dialogu z interesariuszami (administracja, publiczne służby zatrudnienia, komercyjne agencje zatrudnienia, beneficjenci),
 4. podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym oraz monitorującym w obszarze tworzenia i wdrażania prawa oraz realizacji działań aktywizacyjnych,
 5. integracja środowiska PIRP,
 6. edukacja wewnętrzna (członkowie sieci) i zewnętrzna (publiczne służby zatrudnienia, komercyjne agencje zatrudnienia, administracja, beneficjenci),
 7. porządek prawny i społeczny (mapowanie struktur rzeczniczych, kontakty za administracją, wskazanie obszarów wartych śledzenia, komentowania i konsultowania).

Centralnym elementem Sieci jest Rada Sieci, odpowiedzialna przede wszystkim za określanie planu pracy, podejmowanie strategicznych decyzji, kontaktowanie się w imieniu Sieci z otoczeniem, w tym z administracją publiczną. Rada – co stanowi Regulamin Sieci – składa się z przedstawicieli organizacji członkowskich i sprawuje swoje zadania przez dwuletnią kadencję, po czym kandydaci na członków Rady (Członkowie Sieci) startują w kolejnych wyborach. W kadencji czerwiec 2015 – maj 2017 funkcję członków Rady pełnią:

 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) z Warszawy
 • Fundacja Imago z Wrocławia
 • Fundacja Aktywizacja z Warszawy
 • Stowarzyszenie SPOZA z Warszawy
 • Fundacja Bez Względu na Niepogodę z Warszawy
 • Fundacja Innowacja i Wiedza z Warszawy
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z Warszawy
 • Fundacja Wyrównywania Szans „Pokolenia” z Katowic
 • Stowarzyszenie Yava z Częstochowy

Z grona członków Rady wyłoniony został organizację-sekretariat sieci, który będzie także pełnił rolę organizacji przewodniczącej Sieci. Funkcje te pełni Fundacja Aktywizacja, którą reprezentuje prezeska fundacji Agata Gawska.

Sekretariat Sieci PIRP
tel. 22 654 75 51
e-mail: sekretariatPIRP@idn.org.pl
Fundacja Aktywizacja – Sieć PIRP
ul. Chałubińskiego 9 lok. 9A
02-004 Warszawa

Więcej na temat Sieci PIRP można przeczytać tutaj.
Wymagania przystąpienia do Sieci i linki do deklaracji przystąpienia oraz formularza zgłoszeniowego można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do wejścia do Sieci!